PROCEDURE EN PLANNING

 

PROCEDURE

Organisatie

Als toekomstig koper word je lid van de vereniging HAVENHUIS. Samen met de andere leden vorm je de bouwgroep. De vereniging heeft als doel het verkrijgen van de traveeën T1_01 t/m T1_13 + T3_01 en de ontwikkeling van vier woningen. De vereniging koopt de traveeën van de gemeente en is opdrachtgever voor de ontwikkeling. De vereniging geeft het architectenbureau Hollands Huis de opdracht voor de uitwerking van het ontwerp en de ontwikkeling van het plan tot een realiseerbaar eindresultaat. Ook verzorgt Hollands Huis de communicatie richting de bouwgroep, gemeente, aannemer etc. Als CPO begeleider voor het proces wordt de Regie BV toegevoegd aan het team.
In de verschillende bijeenkomsten zullen alle voorkomende zaken die met de ontwikkeling gepaard gaan toegelicht en besproken worden. De bijeenkomsten zullen 1 x per 2 maanden worden gehouden.

Inschrijving

Het verkrijgen van een woning en de realisatie van het gebouw kent een individueel en een gemeenschappelijke route. Je kunt je nog aanmelden als geïnteresseerde. Op het moment dat de richtprijzen bekend zijn kan er worden ingeschreven (optie) op de woningen (op volgorde van aanmelding). Is de woning gereserveerd, dan is het mogelijk op een wachtlijst te worden geplaatst.
Na het ontvangen van het inschrijvingsformulier neemt Hollands Huis contact op en maken we een afspraak voor een introductiegesprek. Voorafgaand aan dit overleg worden de lidmaatschapsovereenkomst, de begroting en het contract toegestuurd. In het introductiegesprek worden deze stukken toegelicht en is gelegenheid om vragen te stellen. De reservering blijft tot drie weken na het introductiegesprek geldig. In die periode kan het lidmaatschap worden aangegaan door het tekenen van de overeenkomst en het betalen van het inschrijvingsbedrag van 1500,- euro. Als de betaling is voldaan, zal de optie worden gewijzigd in een definitieve optie op een woning.

Ontwerp

Als de vier woningen in optie zijn neemt de vereniging een optie op de traveeën T1_01 t/m T1_13 + T3_01. De ontwikkeling kan beginnen!
Na een eerste startbijeenkomst zullen zowel de gezamenlijke bijeenkomsten als de individuele ontwerpprocessen worden gestart. We gaan vorm geven aan de individuele wensen met betrekking tot wonen en werken en gaan het gemeenschappelijke plan in elkaar puzzelen. In een later stadium maken de verenigingsleden individueel de keuze voor de basisinrichting en afwerking, de custom-made aanpak of zelf doen.
Hollands Huis werkt naar de indiening omgevingsvergunning. dakterras havenhuis wiljemetmebouwen copyright

Financieel

De voorbereiding en ontwikkeling van een bouwplan kost geld. De leden van de vereniging HAVENHUIS dragen via betaling van contributie bij aan deze kosten. De te betalen contributie loopt parallel aan de te maken ontwikkelkosten.

Om zekerheid te kunnen bieden omtrent prijs en planning en de expertise van een bouwer te benutten bij het optimaliseren van het ontwerp zullen we een aannemer selecteren. Het is de bedoeling dat de geselecteerde bouwer uiteindelijk het project Havenhuis, na gunning door de vereniging, ook gaat bouwen. De opdrachtverstrekking aan de bouwer gebeurt door afzonderlijke aannemingsovereenkomsten met de verschillende kopers. Hierin zijn de casco bouwkosten opgenomen gespecificeerd voor de betreffende woning. Daarnaast worden de eventuele kosten voor het (basis) afbouwpakket aangeven.

Subsidiemogelijkheid voor CPO projecten
Vanuit de provincie zijn er subsidiemogelijkheden voor CPO projecten. Bij het voorbereiden van het concrete bouwplan wil de provincie Overijssel graag helpen. Met een eenmalige stimuleringsbijdrage stelt zij de initiatiefnemers in staat een goede start te maken en zorgt dat er in deze fase een aantal onzekerheden worden weggenomen. De subsidie voor groepen bedraagt €2.500,- per woning en is bedoeld voor het bestrijden van de eerste aanloop kosten.

Naast de stimuleringsbijdrage van de provincie bestaat wellicht ook de mogelijkheid dat de gemeente Deventer in het kader van het stimuleren/faciliteren van initiatieven, een subsidie kan toekennen.

 

PLANNING

Afgelopen voorjaar is de omgevingsvergunning verleend. De verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar gestart kan worden met de bouw. De casco woningen van het HAVENHUIS zullen naar alle waarschijnlijkheid medio 2019 opgeleverd worden, waarna de bewoner al dan niet zelf het afbouwtraject ingaat. Het streven is dat in 2019 de eerste bewoners hun intrek hebben genomen in het CPO project HAVENHUIS.

Neem contact met ons op voor de gedetailleerde planning en de huidige stand van zaken / 06 21587940